Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu (WILiT) powstał 1.01.2020 r. w wyniku połączenia części Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) oraz Wydziału Inżynierii Transportu (WIT). Powstanie nowego wydziału było efektem wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wymusiła zmiany organizacyjne na Politechnice Poznańskiej (PP), polegające na tworzeniu wydziałów w obrębie jednej dyscypliny. Jednostki, z których utworzono wydział mają historię sięgającą 1945 r., gdy rozpoczęła działalność Szkoła Inżynierska, w której w 1953 r. powołano m.in. Wydział Budownictwa oraz Wydział Mechanizacji Rolnictwa. W kolejnych etapach rozwoju PP oba ww. wydziały zmieniały wielokrotnie nazwę w związku ze zmianą zakresu kompetencji. I tak w 1956 r. Wydział Budownictwa zmienił nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego, w 1993 r. na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz w 2007 r. na WBiIŚ.

Natomiast Wydział Mechanizacji Rolnictwa w 1967 r. zmienił nazwę na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, w 2003 r. na Wydział Maszyn Roboczych i Transportu oraz w 2018 r. na WIT.

Obecnie na WILiT istnieje sześć instytutów: Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytut Silników Spalinowych i Napędów oraz Instytut Transportu.

WILiT stanowi najliczniej reprezentowaną dyscyplinę na PP.

 Kierunki studiów: Budownictwo, Budownictwo Zrównoważone, Konstrukcja i Eksploatacja Śródków Transportu, Lotnictwo i Kosmonautyka, Transport