Cel projektu

Politechnika Poznańska w dn. 1 marca 2020 rozpoczęła realizację nowego projektu „Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej” (POWR.03.05.00-00-Pu21/19). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Instytucją Pośredniczącą w tym działaniu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest podnoszenie jakości kształcenia studentów i zwiększenie spectrum uzyskiwanych kompetencji (wiedzy i umiejętności), poprzez wypracowanie nowych form kształcenia, opartych o humanocentryczne podejście do projektowania przestrzeni prywatnej i publicznej.

Realizacja celu jest możliwa dzięki wprowadzeniu zmian organizacyjnych oraz podniesieniu kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, poprzez wprowadzenie do modelu kształcenia studentów na I i II stopniu studiów zasad projektowania uniwersalnego (ZPU), co odpowiada obecnym potrzebom społecznym, gospodarczym oraz rynku pracy. W projekcie przewiduje się m.in.:
– podnoszenie kompetencji studentów poprzez kształcenie z zakresu projektowania uniwersalnego (PU)
– podnoszenie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie wiedzy oraz innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (PU)
– wyposażenie Laboratorium Projektowania Uniwersalnego w pomoce dydaktyczne: symulatory starości oraz wózki inwalidzkie.

Projekt jest skierowany do studentek i studentów wydziałów:
• Architektury (kierunki: Architektura, Architektura wnętrz),
• Inżynierii Środowiska i Energetyki (kierunek: Inżynieria środowiska),
• Inżynierii Lądowej i Transportu (kierunek: Budownictwo).

Działania podjęte w ramach Projektu w pełni realizują cele i kierunki rozwoju nowoczesnego, odpowiedzialnego i zrównoważonego modelu społeczeństwa obywatelskiego. Projekt będzie realizowany do: 30.09.2023 r.
Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 490 654,42 PLN
Łączna kwota dofinansowania: 475 934,78 PLN