Wydział Architektury

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej kształci studentów na kierunkach: architektura studia II i II stopnia, architektura wnętrz studia I stopnia oraz na studiach podyplomowych: planowanie przestrzenne.

Wydział jest jednym z czterech Wydziałów Architektury na uczelniach technicznych w Polsce, który posiada kategorię A, przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną jednostek naukowych przeprowadzoną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Architektury dla kierunku architektura najwyższą ocenę – wyróżniającą w lutym 2018 r. Wydział posiada również akredytację KAUT (Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych) oraz europejski certyfikat jakości EUR-ACE®.

Program kształcenia oparty jest na innowacyjnych metodach dydaktycznych (m.in. e-larning),      a treści kształcenia na nowoczesnych osiągnięciach w dyscyplinach: architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne. Większość prowadzonych na Wydziale zajęć ma charakter praktyczny (ćwiczenia, laboratoria, projekty). Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie kompetencji i umiejętności mających bezpośredni wpływ na jakość projektowanej przestrzeni. Badania  naukowe prowadzone na Wydziale, powiązane z kierunkiem studiów, stwarzają studentom możliwość udziału w seminariach, sympozjach czy konferencjach, przygotowując ich również     do pracy naukowo – badawczej. Ciągle udoskonalamy nasze zaplecze dydaktyczne i bazę laboratoriów, od 2020 roku Wydział Architektury ma nową siedzibę  w Kampusie Warta, będącą jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Poprzez ciągłe dostosowanie do ewoluujących oczekiwań rynku pracy, nasi absolwenci dysponujący niezbędnym zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji  społecznych, z powodzeniem znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Nasi studenci to również laureaci wielu prestiżowych konkursów architektonicznych krajowych    i międzynarodowych, takich jak: Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju, „Dyplom Roku” im. Zbyszka Zawistowskiego organizowany przez SARP, konkurs na najlepszą pracę semestralną im. Władysława Czarneckiego, konkurs na doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP za projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywność i społecznej człowieka, konkurs „Moja Wielkopolska” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta m. Poznania organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, konkurs o „Nagrodę Miasta Poznania” za najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską, konkurs „Moja Wielkopolska” na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu,  International Velux Award, Finsa Award, i wielu innych.

Wydział Architektury jest liderem w zakresie ilości beneficjentów międzynarodowego programu Erasmus, w ramach którego zapewnia możliwość studiowania na jednej z 42 renomowanych uczelni partnerskich, w jednym z 15 krajów. Co roku z programu Erasmus korzysta ok. 80-100 studentów Wydziału. Ponadto Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach. Decyzja KE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE      (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220), a wszystkie wersje językowe aktu są dostępne w serwisie EUR-LEX.

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz